tel 021/382 090
fax 021/382 091
mail nsb@nsb.hr
adresa Put Supavla 19, 21000 Split

Na temelju članka 21. Izmjene i dopune Statuta Nezavisnog sindikata “Brodosplit”, Izvršni odbor je utvrdio pročišćeni tekst Statuta Nezavisnog sindikata “Brodosplit” od 05.12.2002.g. te izmjene i dopune od 25.01.2007.g. i izmjene i dopune od 12.05.2011.g.

S T A T U T

NEZAVISNOG SINDIKATA “BRODOSPLIT” (PROČIŠĆENI TEKST) I OSNOVNE ODREDBE

članak 1.

(1) Nezavisni sindikat “Brodosplit” je društvena, dobrovoljna, samostalna, nezavisna, nadstranačka i interesna organizacija radnika zaposlenih u poslovnom sustavu “Brodosplit”, te drugih radnika koji sukladno odredbama ovoga Statuta postanu članovi Sindikata (u daljnjem tekstu: Sindikat).
(2) Sindikat je udružen u Hrvatsku udrugu sindikata.

članak 2.

Sindikat je pravna osoba utemeljena na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje svojih članova, neovisna od poslodavaca i njihovih udruga, državnih organa, političkih stranaka i drugih organizacija i udruga.

članak 3.

(1) Naziv sindikata je: NEZAVISNI SINDIKAT “BRODOSPLIT”.
(2) Nezavisni sindikat “Brodosplit” je pravni sljednik Nezavisnog samostalnog sindikata brodograđevnih radnika utemeljenog na Osnivačkoj skupštini dana 20. rujna 1990. u Splitu i upisanog u Registar društvenih organizacija općine Split rješenjem broj UR. BR. 2181-05-04-92-4 od 26. listopada 1990. godine.

članak 4.

(1) Sjedište Sindikata je u Splitu, Put Supavla 19.
(2) Sindikat djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije.

članak 5.

(1) Sindikat ima svoj znak, pečat i zastavu.
(2) Znak Sindikata čini simbol broda i radničkih ruku, a oko njih uz rub ispisan tekst: “Nezavisni Sindikat Brodosplit” do kojeg se nalazi starohrvatski pleter.
(3) Pečat Sindikata je okruglog oblika u čijem središtu se nalazi znak Sindikata.
(4) Zastava Sindikata je bijele boje i ima dimezije u omjeru 100×200 cm na kojoj je plavom bojom tiskan znak Sindikata.

II SVRHA, CILJEVI I ZADACI SINDIKATA

članak 6.

Svrha i cilj osnivanja i djelovanja Sindikata temelji se na načelima:
(1) dragovoljnosti učlanjenja i sudjelovanja u radu Sindikata,
(2) ravnopravnosti, međusobnog poštovanja i uvažavanja svih članova,
(3) solidarnosti,
(4) samostalnosti i nezavisnosti spram svih društvenih subjekata te poslovnih i vlasničkih struktura,
(5) odgovornosti izabranih i imenovanih osoba prema članovima Sindikata i
(6) efikasnosti u radu
(7) rad Sindikata je javan, a javnost se ostvaruje davanjem obavijesti o radu Sindikata članstvu i javnosti kroz vlastito glasilo i ostale medije.

Putem pregovaranja i Kolektivnog ugovora zaštitit će se postojeća i promicati još veća prava iz radnog odnosa glede materijalnog i socijalnog statusa te radnih i životnih uvjeta svojih članova.

članak 7.

Zadaća Sindikata je zastupanje i ostvarivanje interesa radnika iz područja:
(1) materijalno-socijalne sigurnosti radnika i sigurnosti zaposlenja,
(2) uvjeta rada i tehničke zaštite na radu,
(3) radnog vremena,
(4) uvjeta terenskog i odvojenog života, dokovanja i probne vožnje,
(5) prehrane radnika,
(6) zadovoljavanja osobnog i društvenog standarda radnika,
(7) razvoja i zaštite zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika,
(8) zaštite čovjekove okoline,
(9) obrazovanja radnika,
(10) pružanja pomoći radnicima pri zaštiti njihovih prava na rad i iz rada,
(11) informiranja,
(12) participacije u upravljanju poduzećem temeljem udjela u vlasništvu,
(13) tehnološkog razvoja, te adekvatnog tretmana i vrednovanja inventivnog rada,
(14) likvidacije poduzeća ili dijela poduzeća,
(15) razmatranje zakona od posebnog interesa za radnike poduzeća,
(16) sindikalnog poduzetništva, ulaganjem sindikalnog novca radi ostvarivanja dobiti.
(17) programiranja, provođenja i obogaćivanja slobodnog vremena kulturnim, športskim i humanitarnim aktivnostima.

III ČLANSTVO

članak 8.

(1) Radnik se u Sindikat učlanjuje dragovoljno.
(2) članom Sindikata radnik postaje davanjem pismene izjave (pristupnicom), čime se smatra da je prihvatio sva prava i družnosti člana.
(3) Svaki član Sindikata dobiva člansku iskaznicu, Kolektivni ugovor i knjižicu o Zaštiti na radu u kojima se upisuje ime, prezime i telefonski broj sindikalnog povjerenika i povjerenika radnika za Zaštitu na radu radne sredine u koju je uposlen.
(4) Novoučlanjeni radnik stiče sva prava predviđena Statutom nakon 30 dana.

članak 9.

Radnik raspoređen na radno mjesto s posebnim ovlaštenjima može biti član Sindikata ali ne može biti biran za rad u tijelima Sindikata.

članak 10.

Član Sindikata ima pravo:
(1) na dobivanje pomoći i zaštite Sindikata pri ostvarivanju prava na rad i prava iz rada,
(2) na osiguranje besplatne pravne pomoći i zaštite,
(3) na dobivanje materijalne pomoći u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o pravu na materijalnu pomoć Sindikata.
(4) na povoljniju nabavu osnovnih životnih potrepština i zimnice – ljetnice,
(5) na pravodobnu informaciju o uvođenju novih tehnologija, organizacije i drugih inovacija, radi kojih je potrebno njegovo usavršavanje ili prekvalifikacija,
(6) biti biran u sve organe Sindikata, osim ako se radi o osobi iz članka 9.,
(7) inicirati sindikalne akcije,
(8) kontrolirati rad svih sindikalnih organa i pravo pokretanja inicijative za opoziv.

članak 11.

Učlanjivanjem u Sindikat, član preuzima slijedeće obveze:
(1) aktivno sudjelovanje u ostvarivanju Statuta i Programa Sindikata,
(2) savjesno i odgovorno obavljanje izborne ili imenovane funkcije u organima Sindikata,
(3) razvijanje odnosa na načelima poštivanja ljudske osobnosti, uzajamnosti i solidarnosti među radnicima,
(4) aktivno sudjelovanje u akcijama koje organizira Sindikat,
(5) redovno plaćanje članarine u visini i na način utvrđen Statutom, u iznosu kojeg odredi Skupština.

članak 12.

članstvo u Sindikatu prestaje:
(1) istupanjem člana,
(2) neplaćanjem članarine tri mjeseca,
(3) isključenjem,

članak 13.

(1) člana se može isključiti iz članstva ako djeluje suprotno odredbama Statuta Sindikata,
(2) Programu ili općem interesu Sindikata
(3) Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor Sindikata
(4) Na odluku o isključenju član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od primitka odluke.

IV ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO SINDIKATA

članak 14.

(1) Osnovni oblik interesnog okupljanja članstva je podružnica na razini organizacijske jedinice koja bira svog zastupnika i njegovog zamjenika.
(2) Podružnica se utemeljuje odlukom Izvršnog odbora Sindikata na prijedlog Predsjednika Sindikata. U odluci o osnivanju podružnice određuje se ima li podružnica ovlaštenja u pravnom prometu. Ako se podružnici daju ovlaštenja u pravnom prometu ta ovlaštenja se u odluci o osnivanju podružnice izrijekom navode.

Članak 15.

Sindikat može imati podružnice i izvan poslovnog sustava “Brodosplit” osim u poduzećima u kojima već djeluje drugi sindikat udružen u Hrvatsku udrugu sindikata.

Članak 16.

Tijela sindikata su:

1. Skupština
2. Izvršni odbor
3. Predsjednik sindikata
4. Dopredsjednik sindikata
5. Nadzorni odbor
6. Časni sud
7. komisije sindikata
8. Koordinacija žena
9. Koordincija mladih

1. Skupština

članak 17.

(1) Skupština je najviše tijelo Sindikata.
(2) Skupštinu čine članovi Sindikata izabrani u podružnicama sindikata za zastupnike u Skupštini, na način da se do 200 članova bira po jedan zastupnik i njegov zamjenik.
(3) Ukoliko podružnica Sindikata ima više od 200 članova, na svakih sljedećih 100 članova, bira se jedan zastupnik i zamjenik.
(4) Organizacija i veličina podružnice, njezina ovlaštenja, izbor zastupnika podružnice te druga pitanja važna za rad i djelovanje podružnice uređuju se posebnim pravilnikom, koji Skupštini predlaže Izvršni odbor Sindikata.

Članak 18.

(1) Mandat članova Skupštine je 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
(2) Svaki član Skupštine može biti opozvan prije isteka mandata. Opoziv vrše članovi koji su ga izabrali po postupku i na način kojim je i izabran.
(3) Zastupnika ili njegovog zamjenika se može opozvati prije isteka mandata ukoliko se ustanovi da čini radnje u suprotnosti sa Statutom Nezavisnog sindikata i interesima članova. Odluku o opozivu donosi Nadzorni odbor u suglasnosti sa Časnim sudom.

članak 19.

Skupština zasjeda najmanje 4 puta godišnje. Po potrebi se sazivaju izvanredne skupštine, a koje može sazvati:
(1) Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Sindikata (ili Dopredsjednik prema čl. 22. Statuta).. Redovna sjednica Skupštine se održava najmanje 2 puta godišnje u podjednakim vremenskim razmacima.
(2) predsjednik Skupštine Sindikata mora sazvati izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana na prijedlog: predsjednika Sindikata, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, 1/4 zastupnika Skupštine i 10% članstva.
Odluke Skupštine su punovažne, ako joj prisustvuje 2/3-ćinska većina zastupnika, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih.

članak 20.

Skupština Sindikata:

(1) donosi Statut Sindikata,
(2) tajnim glasovanjem bira predsjednika i dopredsjednika Sindikata,
(3) javnim glasovanjem bira predsjednika i dopredsjednika Skupštine Sindikata,
(4) usvaja Poslovnik o svom radu,
(5) usvaja Plan o materijalno-financijskom poslovanju Sindikata i druge opće akte,
(6) verificira mandat zastupnicima,
(7) donosi konačnu odluku o prigovorima o članu o isključenju iz Sindikata,
(8) donosi odluku o otkazu od strane poslodavca sindikalnim predstavnicima,
(9) usvaja program djelovanja Sindikata,
(10) odlučuje o pristupanju Sindikata granskim asocijacijama kao i o udruživanju u udruge i druge
oblike sindikalnih udruživanja,
(11) donosi odluku o štrajku ako je organiziran od strane Nezavisnog sindikata “Brodosplita”,
(12) bira i razrješava članove Izvršnog odbora Sindikata,
(13) bira i razrješava članove komisija sindikata,
(14) bira i razrješava članove Nadzornog odbora Sindikata,
(15) bira i razrješava članove Časnog suda,
(16) bira i razrješava Tajnika ureda Sindikata, na prijedlog predsjednika Sindikata,
(17) imenuje predstavnike Sindikata u tripartitna i druga tijela i institucije izvan Sindikata,
(18) imenuje predstavnike Sindikata u tijela Hrvatske udruge sindikata,
(19) donosi opće akte sindikata (pravilnike i pravila) kojima uređuje pojedina pitanja rada i djelovanja sindikata.

1.1. Predsjednik Skupštine

članak 21.

Skupštinom rukovodi predsjednik Skupštine Sindikata koji se bira isključivo iz reda zastupnika Skupštine javnim glasovanjem zastupnika Skupštine.
Mandat predsjednika Skupštine je 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Ovlasti predsjednika Skupštine regulirat će se Poslovnikom o radu Skupštine Sindikata.
Predsjednik Skupštine sudjeluje u radu Izvršnog odbora, bez prava odlučivanja.

1.2. Dopredsjednik skupštine

članak 22.

Dopredsjednik Skupštine Sindikata bira se javnim glasovanjem, isključivo iz reda zastupnika Skupštine.
Mandat dopredsjednika Skupštine je 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Zamjenjuje predsjednika Skupštine u njegovoj odsutnosti u punom opsegu poslova i ovlasti.

1.3. Koordinacije

članak 23.

(1) Zastupnici podružnica na razini organizacione cjeline u “Brodosplitu” čine Koordinaciju. Koordinacija se sastaje prema potrebi, s ciljem operativnog povezivanja trenutnih i trajnih potreba istih. Koordincije saziva predsjednik Skupštine Sindikata, a u njihovom radu učestvuje i predsjednik Sindikata. O svom radu vode zapisnik koji se čuva u arhivi sindikata i o čijem sadržaju se obvezatno izvješćuje članstvo.
(2) Djelovanje Koordinacije regulirat će se posebnim pravilnikom.

2. Izvršni odbor

članak 24.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine. Izvršni odbor broji 13 članova uključujući predsjednika i dopredsjednika Sindikata. Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora. Članove Izvršnog odbora bira se i razrješuje javnim glasovanjem na Skupštini Sindikata, na prijedlog predsjednika Sindikata. Članovi Izvršnog odbora mogu biti članovi Skupštine.

članak 25.

Izvršni odbor obavlja poslove i zadatke:

(1) osiguravanje uvjeta rada Sindikata,
(2) donošenje akcionih programa za provođenje zadataka zacrtanih programom rada utvrđenim na Skupštini,
(3) sudjeluje u izradi Kolektivnog ugovora i kontinuirano razmatra sve elemente zacrtane u Kolektivnom ugovoru i način njihove realizacije u funkciji ostvarivanja prava i interesa članova,
(4) predlaganje akcija od zajedničkog interesa sa drugim sindikatima izvan matičnog sindikata,
(5) predlaže Skupštini imenovanje predstavnika Sindikata u tripartitna i druga tijela i institucije izvan Sindikata, te imenovanje predstavnika Sindikata u tijela Hrvatske udruge sindikata.
(6) sprovođenje odluka Skupštine o svim pitanjima financijskog poslovanja,
(7) donosi odluke o visini novčanih pomoći članovima sindikata u skladu s čl. 29. ovog Statuta,
(8) na prijedlog predsjednika Sindikata donosi odluku o imenovanju i razrješenju službenog osoblja ureda Nezavisnog sindikata – tajništva,
(9) odlučuje o prijemu u članstvo sindikata podružnica uposlenih izvan poslovnog sustava Brodosplit d.d.,
(10) razmatranje svih drugih pitanja od interesa za članstvo,
(11) imenuje vršitelja dužnosti predsjednika i dopredsjednika Sindikata do izborne skupštine, ako dosadašnjim prestane dužnost,
(12) donosi odluku o osnivanju Blagajne uzajamne pomoći, imenuje i razrješuje tijelo i članove koji će upravljati blagajnom uzajamne pomoći i donosi Poslovnik o radu iste.

članak 26.

Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama. Izvršni odbor o svom radu vodi zapisnik, koji se čuva u arhivi Sindikata i o čijem sadržaju obvezatno obavještava članstvo. Izvršni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje dva puta mjesečno. U radu Izvršnog odbora učestvuje predsjednik Skupštine, predsjednik Nadzornog odbora i po potrebi predsjednici Komisija Sindikata, bez prava odlučivanja. Odluke Izvršnog odbora su punovažne, ako sjednicama prisustvuje 2/3 članova, a važeće su ako su se donijele natpolovičnom većinom prisutnih. Sjednicu Izvršnog odbora saziva i njome rukovodi predsjednik Sindikata. Sjednicu Izvršnog odbora može sazvati predsjednik Sindikata na zahtjev Nadzornog odbora i 1/3 članova Izvršnog odbora.

članak 27.

Članovi Izvršnog odbora odgovorni su za svoj rad i rad Izvršnog odbora Skupštini. Izvršni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani na način kako su i izabrani. Uz kolektivnu odgovornost, svaki član Izvršnog odbora snosi kako moralnu tako i osobnu odgovornost za svoj rad.

3. Predsjednik Sindikata

članak 28.

Predsjednika Sindikata biraju svi zastupnici Skupštine tajnim glasovanjem. Presjednik Sindikata po funkciji je član Izvršnog odbora, predsjedava radom Izvršnog odbora i prisustvuje radu Skupštine. Predsjednik Sindikata je profesionalna osoba s plaćom utvrđenoj na temelju odluke Skupštine. Predsjednik operativno sprovodi odluke Skupštine. Mandat predsjednika je 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

članak 29.

Predsjednik u obnašanju svoje funkcije ima slijedeća prava i ovlaštenja:
(1) zastupanje i predstavljanje Sindikata pred trećim osobama,
(2) sazivanje sjednica Izvršnog odbora,
(3) davanje neposrednih smjernica tajniku Sindikata oko priprema materijala za tijela Sindikata,
(4) potpisuje odluke i druge akte koje donosi Izvršni odbor,
(5) u izvanrednim okolnostima predsjednik Sindikata može donijeti odluku o pomoći članu do visine novčanog iznosa određenog odlukom Izvršnog odbora, a o čemu izvještava Izvršni odbor na idućoj sjednici.
(6) predsjednik predlaže Izvršnom odboru odluke o novčanim naknadama za rad u tijelima Nezavisnog sindikata Brodosplit
(7) obavlja i druge poslove i zadatke za koje ga ovlasti nadležno tijelo određeno ovim Statutom,
(8) za svoj rad odgovoran je Skupštini Sindikata,
(9) predsjednik Nezavisnog sindikata u slučaju da utvrdi da zastupnik ili njegov zamjenik ne obavljaju svoje zadaće u skladu sa Statutom i protivno inteesima članova, predlaže Nadzornom odboru odluku o njihovom opozivu,
(10) imenuje predsjednika podružnice koja nije u sustavu Brodosplita d.d., na prijedlog članstva te podružnice.

4. Dopredsjednik Sindikata

članak 30.

Dopredsjednika sindikata biraju svi članovi Skupštine tajnim glasovanjem i po svojoj funkciji je član Izvršnog odbora. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Sindikata, zamjenjuje ga dopredsjednik s pravima i ovlastima predsjednika.
(1) Dopredsjednik sindikata prvenstveno koordinira radom komisija sindikata te obavlja one poslove predsjednika sindikata koje on na njega prenese svojom odlukom.
(2) Dopredsjednik sindikata je profesionalna osoba s plaćom utvrđenom odlukom skupštine.
(3) Mandat dopredsjednika je 4 godine s mogćnošću ponovnog izbora.
(4) Dopredsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini.

5. Nadzorni odbor

članak 31.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova ukupnog članstva Sindikata javnim glasovanjem. Nadzorni odbor broji pet članova, koji međusobno izabiru predsjednika i dopredsjednika. Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom ukupnog broja članova. Nadzorni odbor sastaje se najmanje jedanput u 3 mjeseca. Rad Nadzornog odbora regulirat će se poslovnikom.

članak 32.

Nadzorni odbor provodi nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjem Nezavisnog sindikata “Brodosplit”, kao i nadzor nad cjelokupnim djelovanjem i aktivnošću istog. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Sindikata, a izvješće o fnancijskom i cjelokupnom djelovanju sindikata podnosi skupštini, jednom tromjesečno.
Nadzorni odbor kontrolira rad zastupnika, njihovih zamjenika te dužnosnika i osoblja Sindikata. Nadzorni odbor, a na prijedlog predsjednika Sindikata donosi odluku o opozivu zastupnika ili njegovog zamjenika. Nadzorni odbor predlaže Skupštini donošenje odluke o opozivu predsjednika i dopredsjednika Nezavisnog sindikata. Nadzorni odbor predlaže predsjedniku Sindikata odluke o disciplinskim mjerama za osoblje Sindikata.

6. Časni sud

članak 33.

(1) Časni sud je tijelo Nezavisnog sindikata koje prvenstveno tumači odredbe ovog Statuta. Također je nadležan za praćenje svih aktivnosti Nezavisnog sindikata Brodosplit. Posebice sudjeluje u aktivnostima Nadzornog odbora, a u svezi kontrole i donošenja odluka o radu i djelovanju zastupnika i njihovih zamjenika te dužnosnika Nezavisnog sindikata i osoblja Nezavisnog sindikata. Sastavljen je od tri člana, a bira se iz članstva Nezavisnog sindikata Brodosplit, javnim glasovanjem na Skupštini. Sastaje se po potrebi.
(2) Pitanja vezana za rad Časnog suda pobliže će se urediti posebnim pravilnikom.

7. Komisije Sindikata

članak 34.

Komisije su tijelo Skupštine i ista im je nadređena. Izbor članova Komisija kao i njihov opoziv sprovodi Skupština Sindikata javnim glasovanjem. Radom Komisija koordinira dopredsjednik Sindikata. Komisije su sastavljene od po 3 člana koji međusobno biraju predsjednika i dopredsjednika. Predsjednik Komisije po potrebi prisustvuje radu Izvršnog odbora Sindikata bez prava odlučivanja. O svom radu Komisija vodi zapisnik koji se čuva u arhivi Sindikata, i o čijem sadržaju obvezatno obavještava članstvo.

7.1. Komisija za socijalnu skrb

članak 35.

Komisija za socijalnu skrb:
(1) izrađuje Pravilnik o radu Komisije i predlaže ga Izvršnom odboru Sindikata na usvajanje,
(2) prima i rješava molbe s područja socijalnih slučajeva radnika članova Sindikata,
(3) u suradnji sa Socijalnom službom, vrši obilaske bolesnih ili ozljeđenih radnika i predlaže način rješavanja socijalnih problema,
(4) u slučaju smrti radnika ili njegove bliže obitelji, određuje potrebne aktivnosti i novčanu pomoć,
(5) rješava molbe radnika ili članova bliže obitelji glede liječenja teže oboljelih,
(6) u suradnji sa Stručnim timom, predlaže banjsko-klimatsko liječenje radnika, članova Sindikata,
(7) vrši i ostale aktivnosti s područja socijalne politike.

8. Koordinacija žena

Članak 36.

Žene Nezavisnog sindikata Brodosplit – “Škveranke” tijelo su Nezavisnog sindikata Brodosplit koje se okupljaju radi promicanja i zaštite članica sindikata i svih članova sindikata i HUS-a. Za svoje aktivnosti imaju pravo na materijalnu i financijsku podršku sindikata prema zahtjevu, a u skladu s njegovim mogućnostima, o čemu odlučuje Izvršni odbor sindikata. Žene Nezavisnog sindikata Brodosplit – “Škveranke” svoju organizaciju i djelovanje regulirat će posebnim Pravilnikom.

9. Koordinacija mladih

Članak 37.

Koordinacija mladih je tijelo Nezavisnog sindikata Brodosplit koje se okuplja radi promicanja i zaštite prava mladih i svih članova sindikata i HUS-a. Za svoje aktivnosti imaju pravo na materijalnu i financijsku podršku sindikata prema zahtjevu, a u skladu s njegovim mogućnostima, o čemu odlučuje Izvršni odbor sindikata. Dobna granica mladih utvrđena je međunarodnim konvencijama i propisima. Koordinacija mladih svoje djelovanje regulirat će posebnim Pravilnikom.

Članak 38.

Ukoliko se dogodi da tijekom mandata nekome od aktivista u tijelima sindikata dođe do otkazivanja ugovora o radu, (izuzima se teža povreda radne discipline) predlaže se da se iz sindikalnog fonda isplaćuje osobni dohotak istima u trajanju od 6 mjeseci, a u visni prosječno isplaćene plaće u sustavu.

članak 39.

Ured Nezavisnog sindikata – tajništvo, zapošljava stručno-administrativno osoblje u cilju uspješne realizacije zacrtane programske koncepcije Sindikata, kao i radi ažurnosti kompletne sindikalne dokumentacije, a prema Kolektivnom ugovoru.

članak 40.

Tajnika Ureda Nezavisnog sindikata bira po natječaju Skupština javnim glasovanjem, a na prijedlog Izvršnog odbora Sindikata. Za tajnika može biti birana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
(1) diplomirani pravnik, s najmanje 24 mjeseca,
(2) sposobnost uspješnog organiziranja i koordiniranja poslova.
članak 41.

Tajnik u obnašanju svoje dužnosti ima sljedeće obveze, ovlaštenja i odgovornosti:
(1) izvršava odluke, zaključke i druge akte Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora,
Komisija, Predsjednika Sindikata i dopredsjednika Sindikata,
(2) zastupa Sindikat i članstvo u pravnim, imovinskim, upravnim i drugim poslovima u okviru ovlaštenja utvršđenim odlukama i zaključcima nadređenih mu tijela Sindikata,
(3) zajedno s predsjednikom i dopredsjednikom Sindikata priprema sjednice Izvršnog odbora,
(4) izrađuje nacrt Prijedloga Pravilnika i druge opće akte od neposrednog interesa za djelokrug poslova Sindikata,
(5) tajnik sudjeluje u radu Izvršnog odbora i Skupštine Sindikata.

V KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

članak 42.

Temeljna svrha djelovanja sindikata je putem kolektivnog pregovaranja, zaštitit postojeća i promicat još veća prava iz radnog odnosa glede materijalnog i socijalnog statusa te radnih i životnih uvjeta svojih članova.

članak 43.

(1) Temeljem čl. 25., stavka 3. ovog Statuta, Izvršni odbor Nezavisnog sindikata sudjeluje u kolektivnom pregovaranju.
(2) Izvršni odbor imenuje pregovarački tim.

članak 44.

(1) Pregovarčki tim podnosi Izvršnom odboru redovita izvješća glede pregovaranja.
(2) Odluku o konačnom postupku glede Kolektivnog ugovora donosi Izvršni odbor.

VI UVJETI I POSTUPAK ORGANIZIRANJA
INDUSTRIJSKIH AKCIJA

članak 45.

Sindikat kao udruga koja je spremna sredstvima pritiska štititi i promicati interese svojih članova, ovlaštena je poduzimati štrajk i druge industrijske akcije sukladno odredbama Zakona o radu.

članak 46.

Štrajk i druge industrijske akcije Sindikat može poduzimati u slučaju kršenja odredbi Kolektivnog ugovora, odbijanja zaključenja tog ugovora, radi poboljšanja cijene i uvjeta rada, radi izražavanja solidarnosti sa ostalim radništvom i u svim ostalim slučajevima radi zaštite ekonomskih i socijalnih interesa te radi kršenja prava iz rada i u svezi sa radom.

članak 47.

Sindikat će u slučajevima iz prethodnog članka poduzeti sve radnje da do štrajka ili druge industrijske akcije ne dođe, odnosno da se sporovi rješavaju mirnim putem, poštujući pri tom postupovna pravila za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, sukladno odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.

članak 48.

Sukladno odredbama čl. 20. ovog Statuta, odluku o štrajku donosi Skupština Sindikata, osim u slučaju ako se isti organizira u podružnicama Nezavisnog sindikata iz članka 15. ovog Statuta. U tom slučaju odluku o štrajku donosi skup članova Nezavisnog sindikata te podružnice.

VII IMOVINA I SREDSTVA

članak 49.

Imovinom upravljaju tijela Sindikata i odgovorni su za njeno raspolaganje. Imovina služi i koristi se za ostvarivanje ciljeva i zadataka Sindikata.

članak 50.

Sredstva koja koristi Sindikat za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka stječu se iz:
(1) dijela prihoda članarine i članskih doprinosa,
(2) prihoda ostvarenih vršenjem gospodarskih, društvenih aktivnosti i poslova javnih ovlaštenja,
(3) prihoda od učešća dobiti poduzeća po pravu osnivača,
(4) dotacija i poklona,
(5) drugih izvora.

članak 51.

U slučaju prestanka rada Nezavisnog sindikata Brodosplit, Skupština sindikata će odlučiti kojoj će pravnoj osobi pripasti imovina Nezavisnog sindikata.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

članak 52.

Izmjene i dopune ovog Statuta, vršit će se na način i po postupku po kojem je Statut i donešen. Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu dati:
(1) 1/4 zastupnika,
(2) najmanje 10% članova Sindikata,
(3) Izvršni odbor Sindikata,
(4) Nadzorni odbor Sindikata.

članak 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Splitu, 12.05.2011.g.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
NEZAVISNOG SINDIKATA BRODOSPLIT

Nikica Veljača

1,981
OčajnoLošeOsrednjeDobroOdlično   (Članak još nije ocijenjen!)

Komentirajte i vi

Komentari članova na web stranici objavljuju se u realnom vremenu i Nezavisni sindikat Brodosplita ne može se smatrati odgovornim za napisano. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama.

Morate biti prijavljeni da biste mogli komentirati članak!

Nemate svoje korisničko ime i lozinku? Registrirajte se!